APL?KASYON
TAPU VE KADASTRO ??LEMLER?
YOLA TERK
SINIR TESP?T
?FRAZ
KščBAJ
KAMULA?TIRMA
Hali Haz?r Harita
TEVH?D
fotometrik harita
?MAR UYGULAMALARI
DANI?MANLIK

H?ZMETLER?M?Z

TEVH?D B?RLE?T?RME

Kelime, k?ken olarak Arap?adan gelmektedir. Birden fazla parselin birle?tirilerek tek bir parsel haline getirilmesi i?lemine denilir.

incele

YOLA TERK

?mar plan?na tabi, imar plan?n?n oldu?u yerlerde 3194 say?l? ?mar Kanunu 15 ve 16.maddeleri gere?ince arazi veya arsalar?n yolda kalan k?s?mlar?n? yola terkin ederek in?aat yapmaya elveri?li imar parselleri olu?turma i?lemine denilir.

incele

?FRAZ

Parsellerin gerekli yönetmeliklerin (Planl? Alanlar Tip ?mar Yönetmeli?i veya Plans?z Alanlar Tip ?mar Yönetmeli?i) bölünebilme ?artlar?n? sa?lamas? halinde en az 2 veya daha fazla parsellere ayr?lmas? i?lemine denilir. 

incele

SINIR TESP?T

Tapusuna sahip olunan arazinin s?n?rlar?n? belirleme i?lemine denilir.

incele

APL?KASYON

Bina veya projelerin koordinatland?r?larak arazide yerinin belirlenmesi i?lemlerine denilir.

incele

DANI?MANLIK

Arazinizi nas?l de?erlendirece?inize yard?m edelim.

 

  •  
incele

KščBAJ HESABI

Hafriyat i?lemlerinde araziden ne kadar malzeme al?naca?? yada dolgu i?leminde ne kadar malzeme gerekece?i maliyet hesab? aç?s?ndan büyük önem ta??r. Arazinin plankote haritas? yap?larak ilk ve son durum aras?nda ne kadar hacim oldu?u ve dolay?s?yla malzeme ve maliyet hesaplar?n?n yap?lmas?na denilir.

incele

HAL? HAZIR HAR?TA

Halihaz?r harita'da nirengiler, poligon noktalar?, binalar, binalar?n kat adetleri, kald?r?mlar, yollar, elektrik direkleri vs. gösterilir. Bunlar?n d???nda kalan alanlardan e? yükseklik e?rileri geçirilerek haz?rlan?r. Halihaz?r haritalar bir çok plan ve proje çal??malar?na altl?k te?kil eder.

incele

?MAR PLANI

Arazinizi nas?l kullanaca??n?za dair size imar plan? ile yard?mc? olal?m

incele

PARSELASYON

3194 say?l? ?mar Kanunu'nun 18 inci maddesine dayan?larak belediye veya valilikler taraf?ndan resen yap?lan ya da yapt?r?lan haritalard?r.” ?eklinde tan?mlanm??t?r.

incele

KAMULA?TIRMA

incele

TUS (Teknik Uygulama Sorumlulu?u)

Yap? ruhsat i?lemi sürecindeki mimari projede yer alan aplikasyon belgesinin düzenlenmesi ile, fenni mesuliyet hizmetlerinin nitelikli ve etkin bir ?ekilde yap?lmas?, bu ?ekilde yap?lar?n ruhsat eki projelerine göre yürürlükteki yasa, yönetmelik, ?artname ve standartlara uygun olarak in?a edilmesini sa?lamakt?r.

incele

?MAR UYGULAMALARI

2981 say?l? Islah ?mar Kanunu ve 3194 say?l? ?mar Kanuna tabi olan uygulamalard?r.

incele

FOTOGRAMETR?K HAR?TA

Fotogrametrik harita, dijital kamera, dijital görüntü, ana bilgisayar ve görüntü analiz yaz?l?m? kullan?larak üretilir. CCD kameralar yard?m?yla, tamamen bilgisayar ortam?nda üç boyutlu vektör verileri kullan?larak elde edilir.

incele
Previous Next

?LET???M

Bizimle hemen ileti?ime geçin

REFERANSLARIMIZ

Referanslar?m?za göz atmak için t?klay?n.

HAKKIMIZDA

Genç ve Dinamik Kadromuzla Hizmetinizdeyiz