H?ZMETLER

Tevhid Birle?tirme

Kelime, k?ken olarak Arap?adan gelmektedir. Birden fazla parselin birle?tirilerek tek bir parsel haline getirilmesi i?lemine denilir.

incele

Yola Terk

?mar plan?na tabi, imar plan?n?n oldu?u yerlerde 3194 say?l? ?mar Kanunu 15 ve 16.maddeleri gere?ince arazi veya arsalar?n yolda kalan k?s?mlar?n? yola terkin ederek in?aat yapmaya elveri?li imar parselleri olu?turma i?lemine denilir.

incele

?fraz

Parsellerin gerekli y?netmeliklerin b?l¨¹nebilme ?artlar?n? sa?lamas? halinde en az 2 veya daha fazla parsellere ayr?lmas? i?lemine denilir.

incele

Aplikasyon

Bina veya projelerin koordinatland?r?larak arazide yerinin belirlenmesi i?lemlerine denilir.

incele

S?n?r Tespiti

Tapusuna sahip olunan arazinin s?n?rlar?n? belirleme i?lemine denilir.

incele

Dan??manl?k

Arazinizi nas?l de?erlendirece?inize yard?m edelim.

incele

K¨¹baj Hesab?

Arazinin plankote haritas? yap?larak ilk ve son durum aras?nda ne kadar hacim oldu?u ve dolay?s?yla malzeme ve maliyet hesaplar?n?n yap?lmas?na denilir.

incele

Hali Haz?r Harita

Halihaz?r harita da i?inde bulunulan durumu g?steren harita anlam?na gelmektedir.

incele

?mar Plan?

Arazinizi nas?l kullanaca??n?za dair size imar plan? ile yard?mc? olal?m

incele

Parselasyon Madde 18 Uygulamas?

Parselasyon haritalar?; 2010/22 say?l? genelgede; ¡°imar parsellerini olu?turmak amac?yla 3194 say?l? ?mar Kanunu'nun 18 inci maddesine dayan?larak belediye veya valilikler taraf?ndan resen yap?lan ya da yapt?r?lan haritalard?r.¡± ?eklinde tan?mlanm??t?r.

incele

Kamula?t?rma

incele

TUS

Yap? ruhsat i?lemi s¨¹recindeki mimari projede yer alan aplikasyon belgesinin d¨¹zenlenmesi ile, fenni mesuliyet (mesleki teknik uygulama sorumlulu?u) hizmetlerinin nitelikli ve etkin bir ?ekilde yap?lmas?, bu ?ekilde yap?lar?n ruhsat eki projelerine g?re y¨¹r¨¹rl¨¹kteki yasa, y?netmelik, ?artname ve standartlara uygun olarak in?a edilmesini sa?lamakt?r.

incele

?mar Uygulamalar?

2981 say?l? Islah ?mar Kanunu ve 3194 say?l? ?mar Kanuna tabi olan uygulamalard?r.

incele

Fotogrametrik Harita

Fotogrametrik harita, dijital kamera, dijital g?r¨¹nt¨¹, ana bilgisayar ve g?r¨¹nt¨¹ analiz yaz?l?m? kullan?larak ¨¹retilir. CCD kameralar yard?m?yla, tamamen bilgisayar ortam?nda ¨¹? boyutlu vekt?r verileri kullan?larak elde edilir.

incele