TUS

Yap? ruhsat i?lemi sürecindeki mimari projede yer alan aplikasyon belgesinin düzenlenmesi ile, fenni mesuliyet (mesleki teknik uygulama sorumlulu?u) hizmetlerinin nitelikli ve etkin bir ?ekilde yap?lmas?, bu ?ekilde yap?lar?n ruhsat eki projelerine göre yürürlükteki yasa, yönetmelik, ?artname ve standartlara uygun olarak in?a edilmesini sa?lamakt?r.