HAKKIMIZDA

PAY HAR?TA - KADASTRO VE MÜHEND?SL?K H?ZMETLER? yüksek hassasiyetteki sonuç verisine güvenilir, h?zl? ve ekonomik çözümler üreterek harita ve mühendislik hizmeti vermek amac?yla kurulmu?tur.

Halihaz?r harita üretiminden yol projelerine, deformasyon ölçümlerinden statik ve RTK GPS ölçümlerine, batimetri ölçümlerinden mekânsal bilgi sistemine, her türlü ?antiye ölçümlerinden tevhid-ifraz-yola terk gibi klasik haritac?l?k hizmetlerine kadar birçok alanda hizmet veren PAY HAR?TA uzman kadrosuyla uygulama yelpazesinde s?n?r tan?mamaktad?r.

Projenin gereksinimlerine ba?l? olarak günlük, ayl?k gibi süreli olarak ekip hizmeti yada proje bazl? uygulamalarla, her türlü dan??manl?k ve mühendislik hizmeti sunan PAY HAR?TA, Ulusal ve evrensel boyutta mesleki etik de?erlerden ödün vermeden topluma, çevreye, çal??anlar?na, payda?lar?na ve i?birli?i içerisinde bulundu?u meslek gruplar?na faydal? çözümler üretmek, faaliyette bulundu?u projelerle toplumun refah?na katk?da bulunmak, mü?teri memnuniyetini ön planda tutarak yaratt??? güven, iyi niyet ve çözüm ortakl?klar? ile ileriye dönük yat?r?mlar yapmak, i? gücünü ve hizmet kapasitesini büyütmek, teknolojik ve ça?da? çözümlerle sektördeki öncü duru?unu korumay? kendisine vizyon edinmi?tir.